Het plan


Op 19 december 2013 is het Masterplan Groenewoud definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Wijdemeren. Dit na een voortraject waarbij de meningen van alle betrokkenen zijn geïnventariseerd. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft in het najaar van 2017 “groen licht” gegeven op het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. De volgende stap is de bestemmingsplanproceduren waarna het project feitelijk van start kan!

De provincie vond het maatschappelijk belang en de ruimtelijke kwaliteit van het plan goed onderbouwd. Het college van B&W van de gemeente Wijdemeren heeft het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Februari 2018 wordt dit besproken in de Commissie Ruimte en Economie, waarna het vrijgegeven wordt voor inspraak.

Sanering 
Afvalzorg heeft jarenlange ervaring met het saneren en herinrichten van haar eigen stortlocaties en verontreinigde terreinen van derden. In samenwerking met Fugro werkt Afvalzorg aan een saneringsplan voor de voormalige stortplaats Groenewoud.

Verkeersontsluiting
Er komen 39 plaatsen voor maximaal 70 waterwoningen in het gebied. De ontsluiting(en) voor het extra verkeer is een belangrijk aandachtspunt in het project. Het bureau Goudappel en Coffeng heeft een verkeersplan opgesteld. 

Herinrichting gebied
De oude stortplaats is 30 hectare groot, en ligt midden in het natuurgebied van Natuurmonumenten. Na het isoleren en controleren van de verontreiniging zal het gebied heringericht worden als agrarisch en recreatiegebied. Bovendien wordt het aangesloten op het aangrenzende natuurgebied. Afvalzorg werkt samen met DLG en landschapsarchitect Rob Aben aan de uitwerking van het herinrichtingsplan. Om de sanering financieel haalbaar te maken zijn er maximaal 39 plaatsen voor waterwoningen gepland. In het beeldkwaliteitsplan zijn de randvoorwaarden omschreven waarbinnen de waterwoningen ontworpen moeten worden.