Omwonenden en gebruikers gebied

Bij het project zijn veel verschillende partijen betrokken. De oude stortplaats is voor de helft eigendom van de gemeente Wijdemeren. De andere helft is eigendom van particuliere eigenaren. Een deel van het terrein wordt nu gebruikt voor agrarische doeleinden. Het aangrenzende natuurgebied is in handen van Natuurmonumenten. En er is een groot aantal mensen dat uitkijkt op het plangebied. Kortom, allemaal belangrijke mensen en organisaties die we zo veel mogelijk betrekken bij de verdere uitwerking en uitvoering van het plan. 
Wij horen graag uw mening
Alle betrokkenen zijn in een zeer vroeg stadium van het plan betrokken bij het project. Op deze manier kunnen ideeën en wensen zo goed mogelijk worden meegenomen. Om constructief in overleg te kunnen gaan met alle betrokkenen is een communicatieplan opgesteld. Zo wordt er regelmatig een nieuwsbrief verspreid en is er een klankbordgroep samengesteld. Bent u eigenaar van het terrein en hebt u ideeën voor de herinrichting? Stuur dan een e-mail.

Uw medewerking
Om van de verontreinigde stortplaats een veilig natuurgebied te maken, is het belangrijk dat de eigenaren van de grond hun medewerking verlenen. Bijvoorbeeld door de grond (zo mogelijk tijdelijk) ter beschikking te stellen voor de saneringswerkzaamheden of herinrichtingswerkzaamheden. Zo zijn alle eigenaren en pachters individueel benaderd en vinden er gesprekken met hen plaats om hun situatie nader te bespreken.

Vragen?
Heeft u als omwonende, gebruiker of eigenaar van het terrein specifieke vragen? Neem dan contact op met Erik Kuiper, telefoon 088 - 801 08 01.